ProTips (In English):

You can also mix English into your Nepali text.

Simply put any text you want to keep in English inside the curly {} brackets.

Example: yo {software} tapailai kasto lagyo ta? = यो software तपाईंलाई कस्तो लाग्यो त?


If a letter gets wrongly evaluated with the next letter, use the slash (/) key to separate.

Example: pratishatko = प्रतिशत्को, pratishat/ko = प्रतिशतको


To force a हलन्त at the end of a word, use the backslash (\) key.

Example: bas = बस, bas\ = बस्


Mapping of the phonetically similar letters: ta = त, Ta = ट, tha = थ, Tha = ठ, da = द, Da = ड, dha = ध, Dha = ढ, na = न, Na = ण, sha = श, Sha = ष | The case (upper or lower) doesn't matter for the rest of the letters.


Mapping of the special letters: ri^ = ्रि (as in प्रि), rr = र्‍ (as in गर्‍यो) , rri = ऋ, rree = ॠ, yna = ञ , chha = छ, ksha = क्ष, gyna = ज्ञ, * = अनुस्वर (as in संबिधान), ** = चन्द्रबिन्दु (as in यहाँ), om = ॐ ...

सुझावहरू (नेपालीमा ):

तपाईंले नेपाली र अङ्रेजी लाई पनि मिसाउन सक्नुहुन्छ ।

त्यसका लागि, Ctrl र U लाई एकैपल्ट दबाउनु होस् अङ्रेजी राख्नुपर्ने

शब्दहरुलाई जुङे ब्राकेट {} भित्रराख्नुहोस् ।

उदाहरण: yo {software} tapailai kasto lagyo ta? = यो software तपाईंलाई कस्तो लाग्यो त?


कुनै शब्द त्रुटिपूर्ण रुपमा अर्को शब्दसँग मिसिन पुग्यो भने, छुट्याउनका लागि slash (/) अक्षर प्रयोग गर्नुहोस् ।

उदाहरण: pratishatko = प्रतिशत्को, pratishat/ko = प्रतिशतको


शब्दको अन्त्यमा हलन्त राख्नको लागि backslash (\) अक्षर प्रयोग गर्नुहोस् ।

उदाहरण: bas = बस, bas\ = बस्


उस्तै सुनिने अक्षरहरुको लागि यसरी टाईप गर्नुहोस्: ta = त, Ta = ट, tha = थ, Tha = ठ, da = द, Da = ड, dha = ध, Dha = ढ, na = न, Na = ण, sha = श, Sha = ष | अरु अक्षरहरुको लागि ठुलोवर्ण वा सानोवर्ण जसरी टाईप गर्नु भए पनि हुन्छ ।


अन्य बिशेष अक्षरहरुको लागि यसरी टाईप गर्नुहोस्: ri^ = ्रि (जस्तो: प्रि), rr = र्‍ (जस्तो: गर्‍यो) , rri = ऋ, rree = ॠ, yna = ञ , chha = छ, ksha = क्ष, gyna = ज्ञ, * = अनुस्वर (जस्तो: संबिधान), ** = चन्द्रबिन्दु (जस्तो: यहाँ), om = ॐ ...